top of page

MASENNUS

”Henkinen kipu näyttäytyy vähemmän dramaattisempana kuin fyysinen kipu, mutta se on yleisempää ja usein myös vaikeampaa kestää. Toistuvat yritykset salata sitä lisäävät kuormitusta: on helpompi sanoa “hammastani särkee” kuin sanoa “sydämeni on särkynyt”.
― C. S. Lewis, The Problem of Pain

MERKIT JA OIREET

 

Suru

Itkuherkkyys

Vähäinen energia tai motivaatio

Turta olo

Keskittymisvaikeudet

Mielenkiinnon menetys aiemmin mielekkäisiin toimintoihin

Toivottomuus, ärtyneisyys, ahdistuneisuus

Väsymys, uupumus

Muutokset ruokahalussa

Sosiaalinen vetäytyminen tai eristäytyminen

Arvottomuuden tunne

Liiallinen syyllisyydentunne

Itsensä vahingoittamisen ajatukset, itsetuhoisuus

Riippuvuudet

Kliininen masennus määritellään monitekijäiseksi, moni-oireelliseksi oireyhtymäksi jossa keskeisiä oireita ovat masentunut mieliala ja kiinnostuksen ja nautinnon kokemisen menetys aiemmin miellyttävilltä tuntuviin toimintoihin. Masennus voi olla aluksi vaikea tunnistaa, koska oireet kasvavat vähitellen ja ottavat elämämme haltuun huomaamattamme. Masennus voi olla voimakkuudeltaan lievää, keskivaikeaa tai vaikeaa. 

 

Voimme kokea masennuksen reaktiona moniin vaikeuksiin. Ihmisuhdeongelmat voivat johtaa masennukseen, jos menetämme aiemmin vallinneen yhteyden tunteen läheisemme kanssa. Saatamme juuttua toistuviin haitallisiin toimintamalleihin, ongelmiin tai ristiriitoihin, jotka saavat meidät tuntemaan toivottomuutta. Menetykset kuten läheisen kuolema, asumus tai -avioerot, tai siirtyminen elämänvaiheesta toiseen voivat saada meidät tuntemaan olevamme eksyksissä ja elämän näyttämään hallitsemattomalta mikä voi johtaa masennukseen. Monilla meistä voi olla muistoja tai alitajuisia haitallisia malleja lapsuudesta tai menneistä suhteista, jotka vaikuttavat kykymmemme nauttia elämästä nykyisyydessä tai nähdä itsemme kyvykkäinä vaikuttamaan elämämme kulkuun. Myös elämäntapamme vaikuttavat mielialaamme ja mielenterveyteemme. Mielemme ja kehomme ovat erottumattomasti sidoksissa toisiinsa. Fyysinen sairaus voi helposti vaikuttaa mielialaan ja masentuneisuuteen mm. kehon matala-asteisen tulehduksen tai kroonisen kivun johdosta. Huonovointisuutta ylläpitävät ajatusmallit, puutteelliset tunnetaidot, epäterveellinen ravitsemus, liian vähäinen liikkuminen sekä runsas sisätiloissa oleskelu ja esim. masentuneen henkilön mielelle haitalliset mediasisällöt pahentavat sekä riskiä sairastua, että jo sairastuneen oireilevuutta.

 

Mikä tahansa masennuksen syy, toivoa kuitenkin on. Aktiivisen, terapiaa ja elämäntapoja yhdistävän hoidon avulla on mahdollista löytää vapaus masennuksesta ja vähimmilläänkin lievittää merkittävästi sen elämänlaatua heikentäviä oireita.

 

Masennus voi olla krooninen ja helposti uusiutuva, tai se voi olla ohimenevämpi reaktio yksittäiseen elämätapahtumaan joka on ollut emotionaalisesti ylikuormittava. Turta olo liittyy usein surun, loukkaantumisen, menetyksen tai vihan tunteisiin, joista emme välttämättä ole tietoisia. Masennus voi olla myös tiedostamaton keino sulkea pois tai välttää ei-toivottuja tunteita peläten, ettemme pystyisi selviytymään niistä. Masentuneen henkilön elämähistoriaan sisältyy mitä todennäköisimmin henkilön psyyken kehitykselle merkittävän mitätöiviä ja vahingollisia kokemuksia. Ne voivat pysyä mielessä piilevänä pitkään. Piilevillä kokemuksilla on todellisuutta värittävä vaikutus siihen mitä henkilö havaitsee itsestään ja ympäristöstään ja mitä johtopäätöksiä hän havainnoistaan tekee, kunnes ne käsitellään ja ne lakkaavat aktivoitumasta.

 

Masennustilan vakavuus ja kesto riippuvat mm. siitä, kuinka paljon masentuneen henkilön tietojenkäsittelykyky on vääristynyt. Masennusjaksot jatkuvat todennäköisinä niin kauan kuin taustalla olevat haitalliset uskomukset pysyvät aktivoituneina. Masentuneella henkilöllä on taipumus tuntea avuttomuutta, kyvyttömyyttä ja hylkäämistä, ja hän odottaa epäonnistumisia ja hylkäämisiä tapahtuviksi myös tulevaisuudessa. Mitä useammin nämä ajatukset aktivoituvat, sitä automaattisemmiksi ne muuttuvat ja masennusjaksojen riski kasvaa, koska aivot operoivat eräänlaisella negatiivisella "autopilotilla".

Tämä saattaa kuulostaa toivottomalta, mutta sitä se ei ​​ole. Aivomme ovat hämmästyttävän muokkautuvat. Kognitiivisessa psykoterapiassa sanotaankin, että "neuronit, jotka kytkeytyvät yhteen, aktivoituvat yhdessä" (neurons that wire together, fire together). Terapeuttisessa muutoksessa hyviin asioihin yhdistyvät neuronit muodostavat uusia hyviä yhteyksiä, kun taas haitalliset yhteydet kirjaimellisesti surkastuvat pois jos niitä ei enää käytetä. Pystymme siis vaikuttamaan sisäisen maailmamme väreihin hyvinkin merkittävillä tavoilla ajatuksiamme, uskomuksiamme ja tunnekokemuksiamme muuttamalla. Luonnollisesti masennusta sairastava ihminen tarvitsee usein muutoksen esille kutsumiseksi riittävää ulkopuolista apua.

Terapiassa luonnostelemme yhdessä vaikeita kokemuksiasi ymmärrettävään ja helpommin käsiteltävään muotoon, josta syntyy eteemme sinun elämäsi tarina. Työstämme kokemuksiasi yhdessä ja voit asettaa itsellesi toipumistavoitteita ja alkaa henkilökohtaisen paranemisen prosessin. Toinen kognitiivisen psykoterapian yleinen sanonta on: "liike saa aikaan liikettä". Kun lähdet luomaan muutosta ajatuksissa, tunteissa tai käyttäytymisessä, vaikutukset ulottuvat myös muihin alueisiin ja olet hyvällä tiellä irtaantumassa pois toistuvista, vahingollisista ajatus- ja toimintamalleista ja liikkumassa kohti uutta alkua, jossa sinulla on energiaa ja halua hallita tunteitasi ilman että he hallitsevat sinua, tai että olisi houkuttelevampaa turruttaa tunteet pois. Alussa muutosvastarinta on kova, koska ihmiset eivät yleisesti tule toimeen muutosten kanssa kovin loistokkaasti. Mutta mielesi tulee yllättävän nopeasti avuksesi vastarinnan puolelta ja itseasiassa auttaa sinua muutoksen aikaansaamisessa, koska sitä se oikeastaan tarvitsi koko ajan. Mielesi vain suojasi sinua alun perin mahdolliselta lisäkivulta, ja se onkin sen tehtävä. Voit kiittää mieltäsi siitä että se on turvanasi. -Myös nyt, kun kuljet hiljalleen eteenpäin muutospolullasi. Virity hetkeksi tunteisiisi. Hengitä pitkään ja syvään muutaman kerran. Miltä sinusta tuntuu? Mitä tarvitset juuri nyt? Miltä loput tarinastasi näyttää?
 

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

Kuinka masennuksen hoito voi auttaa

Kognitiivisessa psykoterapiassa harjoitellaan taitoja, joiden avulla voit tunnistaa mieleesi tulvivia välittömiä negatiivisia ajatuksiasi ja kyseenalaistaa ja muuttaa niitä tarvittaessa. Vakavasti masentuneen henkilön kanssa aloitamme toiminnallisesti päivittäisen toiminnan aktivoimisesta ja vasta sitten työskentelemme ajatusten ja tunteiden kanssa laajemmin. Lievemmin masentuneiden hoito voi alkaa suoraan ajatusten ja tunteiden käsittelyllä. Tärkeää on oppia tunnistamaan omia oireita, luomaan taitoja hoitaa ja pitää huolta itsestään, sekä elvyttää ja ylläpitää elämäntapoja, jotka tukevat toipumista.

Yhteinen tavoitteemme ajatus- tunne- ja käyttäytymismuutoksissa on suuntautua etenkin kahdenlaiseen muutokseen. Riippuen oireistasi ja elämäntarinastasi, ensimmäinen tehtävämme on tyypillisesti lähteä muuttamaan usein lapsuudessa muodostuneita haitallisia sisäisiä uskomuksiasi ja automaattista ajatteluasi suhteessa itseesi, muihin ja tulevaisuuteesi. Tarkastelemme tapaa, jolla puhut itsellesi (sisäinen puhe), mahdollisia ajatusvääristymiä sekä sisäisiä mallejasi (skeemoja), jotka värittävät vahvasti sitä, mitä havaintoja teet itsestäsi ja ympäristöstäsi ja mitä merkityksiä annat havainnoillesi. Toiseksi tunnistamme ja haastamme laajemmin toimintamallejasi jotka ylläpitävät masennustasi.

 

Masennus on piinallinen, lohduttomalta ja loputtomalta tuntuva, toimintakykyä voimakkaasti heikentävä ja elämää kaikin tavoin häiritsevä sairaus, jonka samanaikaisesiintyvyys ahdistuneisuuden ja muiden mielenterveyden haasteiden kuten riippuvuuksien kanssa on korkea. Yhdistämällä psykoterapiaa ja kokonaisvaltaista terveyttä tukevien elämäntapainterventioiden kuten liikunnan, ravitsemuksen, hyvien ihmissuhteiden ja terveiden ydinuskomusten lisäämisellä olen kuitenkin nähnyt erittäin hyviä tuloksia sekä lievän, keskivaikean että vaikean masennuksen hoidossa. Ota yhteyttä ja kysy lisää itsesi tai läheisesi paremmaksi ja kestävämmäksi hyvinvoinniksi.

bottom of page